Regulamin równości szans i niedyskryminacji

Ireneusz Kozłowski SA kieruje się w swoim działaniu przekonaniem, iż wszyscy ludzie są równi wobec prawa i zasługują na równe traktowanie, bez względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, niepełnosprawność, wyznanie, przekonania polityczne czy status społeczny.

Regulamin równości szans i niedyskryminacji jest stosowany we wszystkich dziedzinach życia, w tym w zatrudnieniu, rekrutacji, szkoleniach, promocjach, wynagrodzeniach oraz w relacjach między pracownikami, kontrahentami i klientami.

W firmie zakazuje się dyskryminacji w zatrudnieniu, rekrutacji, awansach, wynagrodzeniach i wszelkich innych aspektach związanych z pracą.

Wszyscy pracownicy powinni są traktowani równo i poszanowaniem, a ich prawa do prywatności i godności powinny są respektowane.

Zakazuje się jakiejkolwiek formy molestowania lub dyskryminacji ze strony pracowników, klientów, kontrahentów czy partnerów biznesowych.

Zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w przypadku kwalifikacji i doświadczenia dwóch lub więcej kandydatów na dane stanowisko, do pracy zostanie wybrany kandydat, który najlepiej spełnia wymagania na danym stanowisku, a nie ten, który reprezentuje jakąkolwiek grupę społeczną.

Wszyscy pracownicy mają prawo do edukacji i szkoleń, które pomogą im rozwinąć swoje umiejętności i kwalifikacje oraz zapewnią im równą szansę na awans.

Kadra zarządzająca i pracownicy działają w duchu tolerancji i akceptacji różnic kulturowych oraz wzajemnego szacunku.

Kadra zarządzająca i pracownicy powinni podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie równych szans dla wszystkich pracowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, pracowników starszych czy osób pochodzących z mniejszości narodowych.

Naruszenie regulaminu równości szans i niedyskryminacji może prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe, a także do działań dyscyplinarnych, włącznie z możliwością zwolnienia ze stanowiska.

Wszelkie naruszenia regulaminu równości szans i niedyskryminacji powinny być zgłaszane i dochodzone w sposób odpowiedni, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin równości szans i niedyskryminacji jest dostępny dla wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i kontrahentów, w formie elektronicznej pod adresem ireneuszkozlowski.pl/regulamin-rownosci-szans-i-niedyskryminacji.